FANATIC   |  F2   |  TABOU   |  GAASTRA   |  MAUI SAILS   |  SIMMER   |  VANDAL   |  GAASTRA KITE   |  UNIFIBER   
Nákupní košík

Nakupni kosikCelkem 0 Ks
Cena
0 Kč
Cena 0 €
SkupinyVýrobci
Foiling
Windsurfing
Kitesurfing
SUP
Trapézy
Doplňky a příslušenství
Oblečení


Aktuálně

Stará se o vás

Pavel Šeba
SKYPE: Skype Me
Email: surfcentrum@fanatic.cz
Všeobecné informace
Počasí a webkamery
Reklamační řád

Společnost SURFCENTRUM - Pavel Šeba vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  tento reklamační řád.

 I. Prevence

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh typ a velikost výrobku přesně odpovídaly potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením výrobku zejména vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží.

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží, vyznačených na zboží popř. na příbalovém letáku. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu apod.

Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

  II. Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 III. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 IV. Uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno nebo v místě sídla prodávajícího.

Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

 V. Vyřízení reklamace

Uplatní-li kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech v co možná nejkratší lhůtě. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

 • uzná reklamaci jako oprávněnou a ihned ji vyřídí,

 • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu,

 • není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis,

 • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

 VI. Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího.

Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

 VII. Neodstranitelné vady

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není možné ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli).

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 VIII. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší způsobem uvedeným výše v článcích II. - VII.

 IX. Zvláštní ustanovení pro zboží zakoupené prostřednictvím internetové prodejny prodávajícího

Není-li v této části uvedeno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části první až osmé. Ustanovení této části se však užijí pouze pro zboží zakoupené v e-shopu prodávajícího.

 1. Uplatnění reklamace

            Pokud se s prodávajícím Kupující nedohodne jinak, může uplatnit reklamaci pouze v sídle společnosti SURFCENTRUM Pavel Šeba na adrese Průběžná 16, 370 04 České Budějovice.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je spotřebitel povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Prodejce také nenese žádnou odpovědnost na zboží poškozené při přepravě reklamovaného produktu do sídla společnosti.  Dbejte proto na pečlivé a dostatečné zabalení reklamovaného zboží s ohledem na použitou přepravu.

Pro urychlení komunikace Vás žádáme o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop”. Dále uveďte dostatečné kontaktní údaje, zejména adresu a telefonní číslo.

Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu a platný záruční list.

Kupující má povinnost zkontrolovat stav odebraného zboží ihned při převzetí od přepravní společnosti ve smyslu kompletnosti odebráného zboží dle přepravního listu, dále neporušenosti pásky či nepoškozenosti balení a popř. odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky zboží. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti, musí zákazník řešit přímo s touto přepravní společností, nikoliv se společností SURFCENTRUM - Pavel Šeba.. Společnost SURFCENTRUM - Pavel Šeba nicméně zajistí nutnou součinnost při reklamaci zákazníka. Z toho důvodu doporučuje společnost SURFCENTRUM - Pavel Šeba podat o jakémkoliv případu poškození nebo nekompletnosti zásilky zboží ve lhůtě bez zbytečného odkladu zprávu společnosti SURFCENTRUM - Pavel Šeba, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Pokud však zákazník převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a potvrdí svým podpisem převzetí takové zásilky, není možno reklamaci dodatečně uplatnit.

 1. Vyřízení reklamace

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým postupem (telefonicky nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 1. Rozpor s kupní smlouvou

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno.

 1. Odstoupení od smlouvy

             Vrácení zboží:

             Nepoužité zboží může kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud chce kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na adresu Průběžná 16, 370 04, České Budějovice.

Zboží je nutno zaslat zpět v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje.

Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty! Při vrácení zboží si může kupující zvolit způsob úhrady peněz: buď poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti, nebo převodem na účet. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 30 kalendářních dnů. Způsob úhrady včetně případného čísla účtu, kam mají být peníze zaslány, uvede kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy, v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží.

Při vrácení zboží účtuje prodávající kupujícímu, pokud zvolí kupující úhradu částky složenkou, manipulační poplatek 30Kč (odečte se z vrácené částky). V případě platby převodem na účet manipulační poplatek nebude účtován. Prodávající proplácí zpět pouze cenu zboží, nikoliv zaplacené poštovné.

Výměna:

Při první výměně zboží neúčtuje prodávající kupujícímu žádné poplatky za balné a poštovné. Výměnu zboží lze provést v provozovně SURFCENTRUM - Pavel Šeba Průběžná 16, 370 04, České Budějovice., Pokud bude výměna provedena za jiný výrobek, musí být vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně visaček a případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.

 1. Zpracování osobních údajů

Informace o spotřebitelích prodávající zpracovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje nejsou poskytovány třetí osobě.

 X. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 19.6.2011. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.Všeobecné obchodní podmínky

Společnost SURFCENTRUM - Pavel Šeba. je výhradním distributorem značek   Fanatic, F2, Tabou, Gaastra, Simmer, Vandal, Local Spirit, Maui Sails, Unifiber, Powerex a oficiálním distributorem Mystic v ČR.

Výhradní zastoupení značek Fanatic, Tabou, Gaastra, Simmer, Vandal, Local Spirit, Maui Sails, Unifiber, Powerex a a oficiálním distributorem Mystic na Slovensku.

Pro internetový prodej (e-shop) stanovuje tyto obchodní podmínky:


OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ

Objednávka je jednostranný právní úkon odběratele (kupujícího) adresovaný dodavateli. Jedná se o návrh kupní smlouvy. Sestavením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami dodavatele a že s nimi souhlasí. Zároveň vyslovuje souhlas s archivováním svých osobních dat a informací o učiněných objednávkách.  Všechny přijaté objednávky jsou považovány za závazné.

Objednávky lze podat jedním z následujících způsobů:

 1. prostřednictvím objednávkového formuláře na www.surf-centrum.cz
 2. e-mailem na adresu surfcentrum@fanatic.cz
 3. telefonicky
 4. osobně
Každá objednávka musí obsahovat následující údaje:
 1. jméno, příjmení a přesnou adresu odběratele včetně telefonu (kvůli doručení balíku)
 2. dodací adresu zboží, pokud se liší od předchozí adresy 
 3. přesný popis zboží včetně kódu (uvedeného u konkrétního zboží v e-shopu www.surf-centrum.cz)
 4. způsob odběru
 5. způsob platby

Dodavatel zasílá potvrzení objednávky e-mailem. Potvrzení obsahuje kontaktní údaje, přesný popis a počet objednaného zboží, přesnou cenu, způsob přepravy a dohodnutý způsob placení a kód objednávky, jež slouží ke sledování objednávky. V případě, že odběratel neobdrží potvrzení své objednávky, je nutné kontaktovat dodavatele za účelem zjištění, proč nebyla objednávka potvrzena.

Cena uvedená v potvrzení objednávky je konečná. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě náhlé změny kurzu či nákupních cen zboží. O této skutečnosti bude odběratel neprodleně informován a lze to považovat za důvod ke zrušení objednávky ze strany odběratele.

Objednávku lze zrušit v následujících případech:

 1. požadované zboží není na skladě a odběratel nesouhlasí s nabídnutou náhradní variantou zboží ani s prodlouženou dobou dodání
 2. změnila se dohodnutá cena zboží v důsledku náhlé změny aktuálního kurzu či nákupních cen zboží  a odběratel se změnou ceny nesouhlasí 

Na všechny objednávky je pohlíženo jako na závazné a je s nimi nakládáno rovnocenně při doručení jakýmkoliv výše popsaným způsobem. Vlastnické právo přechází na odběratele zaplacením plné částky za zboží a jeho převzetím. Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem společnosti Pavel Šeba Surfcentrum.

Společnost Pavel Šeba Surfcentrum shromažďuje se souhlasem zákazníka jeho osobní údaje, a to jméno a příjmení/firmu, adresu/ adresu sídla/místa podnikání, telefonní kontakt a e-mailové spojení. Tyto údaje vyžaduje pouze pro zpracování objednávky a v žádném případě je neposkytuje žádné třetí osobě.

PLATBY A DOPRAVA ZBOŽÍ

Platby za zboží lze realizovat jedním z těchto způsobů:

 1. hotově při osobním odběru
 2. na dobírku poštovnímu doručovateli či zvolenému přepravci
 3. převodem na účet dodavatele - dodavatel upozorňuje odběratele, že zboží je expedováno až po připsání částky na účet dodavatele! (pro rychlé vyřízení objednávky tedy doporučujeme volit raději platbu na dobírku)
Informace o bankovním účtu obdrží odběratel při potvrzení objednávky. Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky.
Objednané zboží expeduje dodavatel bezodkladně zpravidla do 2 dnů od obdržení objednávky, pokud není domluveno jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení uváděné dodací lhůty v případě nečekaných komplikací bránících včasné vyřízení objednávky. V tomto případě bude odběratel upozorněn a tato skutečnost může být důvodem ke zrušení objednávky ze strany odběratele.

Objednané zboží odběratel obdrží jedním z těchto způsobů:
 1. osobně ve vybraných provozovnách
 2. pomocí zásilkové služby Toptrans, či prostřednictvím České pošty.

Dodavatel účtuje při zasílání v rámci ČR poštovné. Při objednávce v hodnotě nad 2 500,- Kč (vč. DPH) nebo 100 € poštovné hradí dodavatel. Při objednávce v hodnotě pod 2.500,- Kč je účtován poplatek v závislosti na zvolené přepravě, velikosti a hmotnosti zboží.

Cena přepravy uvedená při potvrzení objednávky je pouze orientační a může se lišit podle vzdálenosti k přepravě, hmotnosti a velikosti objednaného zboží. Dodavatel je povinen před odesláním zboží informovat kupujícího o přesné částce za dopravu a případném poplatku za dobírku.

Žádné další doručovací poplatky jako balné, pojistné apod. se nepřipočítává. Při zasílání do zahraničí se cena poštovného řídí platným ceníkem konkrétní zásilkové služby, případně se řeší individuálně.

Místem plnění při osobním odběru zboží je místo podnikání, při doručení do domu je to adresa doručení. Objednávka odběratele je splněna okamžikem předání zboží v místě plnění odběrateli nebo dohodnuté přepravní službě a od tohoto okamžiku přechází odpovědnost za zboží (poškození, ztráta) plně na odběratele, případně zástupce přepravní společnosti.

Kupující má povinnost zkontrolovat stav odebraného zboží ihned při převzetí od přepravní společnosti ve smyslu kompletnosti odebráného zboží dle přepravního listu, dále neporušenosti pásky či nepoškozenosti balení a popř. odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky zboží. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti, musí zákazník řešit přímo s touto přepravní společností, nikoliv se společností Pavel Šeba - Surfcentrum.  Společnost Pavel Šeba - Surfcentrum nicméně zajistí nutnou součinnost při reklamaci zákazníka. Z toho důvodu doporučuje společnost Pavel Šeba - Surfcentrum podat o jakémkoliv případu poškození nebo nekompletnosti zásilky zboží ve lhůtě bez zbytečného odkladu zprávu společnosti Pavel Šeba - Surfcentrum, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Pokud však zákazník převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a potvrdí svým podpisem převzetí takové zásilky, není možno reklamaci dodatečně uplatnit.

REKLAMACE ZBOŽÍ
(celý Reklamační řád zde)
 
V případě reklamace je nutné zboží bez zbytečného odkladu doručit společně s kopií dokladu nákupu reklamovaného výrobku eventuálně s dokladem o zaplacení výrobku, současně s  řádně vyplněným reklamačním listem, do sídla společnosti Pavel Šeba - Surfcentrum na posouzení oprávněnosti reklamačního případu. Bez potřebných náležitostí společnost Pavel Šeba - Surfcentrum není povinna reklamační případ převzít a tento reklamační případ bude považován za neoprávněný.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Po posouzení oprávněnosti reklamace bude zákazník o jejím výsledku vyrozuměn a vyzván k vyzvednutí reklamované věci či finanční náhrady.
 
Záruka se vztahuje jen na materiálové nebo výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nešťastnou shodou okolností, úmyslným poškozením, nárazem nebo proseknutím.
Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené nedostatečným ošetřováním výrobku nebo na případ, kdy zákazník upraví či vědomě poškodí původní strukturu výrobku.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

Zákazník je povinen se seznámit s návody na používání jednotlivých výrobků.
 
VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

Odběratel má podle zákona (6. odstavec novely občanského zákoníku č.367/2000) právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (upozorňujeme, že právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se týká jen zákazníků, kteří neodebírají zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti).

Dále k vrácení či výměně zboží dochází například v případech, kdy odběratel neodhadl správnou velikost, nevyhovuje mu barevná kombinace zaslaného výrobku či nastal podobný omyl.
Celý proces se řeší individuálně podle situace, záleží na domluvě dodavatele s odběratelem a s řešením musí souhlasit obě strany. Taková výměna či vrácení zboží nejsou nárokové! Po vrácení zboží dodavateli obdrží odběratel zpět zaplacené peníze, nebo nový výrobek s vyhovujícími parametry.

ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 19.6.2011. Společnost Pavel Šeba - SURFCENTRUM  je oprávněna obchodní podmínky kdykoliv měnit.Jak nakupovat

Průvodce webem a nákupem v našem e-shopu.

Vítáme vás na našem webu a věříme, že se vám bude líbit, a že se na něm brzy a snadno zorientujete. Pro snazší přehlednost jsme jednotlivé sekce oddělili a i graficky odlišili, takže na první pohled poznáte, kde se nacházíte.

Takže sekce Home zobrazuje obecné informace, novinky týkající se webu a nespadající do některé z ostatních kategorií. Dále je zde zobrazen výtah z novinek jednotlivých sekcí, které jsou i zde barevně odlišeny. Články s fialovým titulkem se tak týkají windsurfingu, se zeleným kitesurfingu a modře je označen e-shop.

Jednotlivé sekce pak již zobrazují konkrétní informace a rubriky z windsurfingu nebo kitesurfingu. Najdete zde novinky, sekci vyhrazenou pro tým, fórum pro windsurfing i kitesurging zvlášť, postupně budou přidány další rubriky s manuály, downloady atd.

Sekce e-shop je společná pro všechny produkty, třídit zboží můžete podle kategorií nebo výrobců. Ke snazší orientaci doporučujeme použít pole pro vyhledávání a pro třídění zboží použít připravené filtry (sekce ESHOP » Zobrazit filtry...)

Na rozdíl od většiny ostatních eshopů nabízíme na internetu pouze zboží, které máme v danou chvíli skladem. Považujeme za neseriózní praxi na mnoha českých eshopech, kde má "dodavatel" v nabídce stovky položek, ale skladem je jen minimum z nich a až po objednávce se je snaží sehnat, nebo napíše "nemáme" či nabízí něco jiného. Proto jsme na e-shop zařadili jen zboží, které máme fyzicky skladem. Samozřejmě se může stát, že si produkt, který je na skladě již jen jeden zakoupí někdo těsně před vámi. Aktualizace dat s účetním systémem probíhá jednou za den (v noci), takže ráno je stav vždy aktuální.

Bohužel, synchronizace s účetním systémem přináší i některé technické komplikace, které jsou obtížně řešitelné. Rozhodli jsme se proto ponechat položky zavedené v starším systému v původním členění, takže je konkrétní produkt na eshopu (např. boty)  zobrazen vícekrát v různých velkostech. Nově zařazované položky již využívají přehlednější systém, kde je jen jedna položka a vyberete si požadovanou velikost. Postupem času budou dříve zavedené položky doprodány, nebo převedeny na nový systém.

Co se týká barevných kombinací jednotlivých produktů jako jsou například plachty, nejsme bohužel schopni zabezpečit, že je sklademe právě vámi požadovaná barva. Proto při požadavku na konkrétní barvu uveďte tuto do poznámky, nebo se předem na dostupnost produktu v požadované barvě dotažte.

Nově přidávané produkty budou obsahovat v popisech více informací, přibude více fotografií, videa u některých produktů.

Jak nakupovat v e-shopu?

1. Výběr zboží

Zboží ke koupi lze vybrat procházením jednotlivých kategorií a podkategorií e-shopu, nebo pomocí služby Vyhledávání. Zboží v kategoriích je možno řadit dle různých parametrů, jako je např. cena nebo název produktu a dále také filtrovat např. podle značky či modelové řady (rok).

Na obrázku vidíte jednotlivé ovládací prvky řídící zobrazení, řazení a filtrování položek.

 1. Šipka označená číslem 1 označuje tlačítko Zobrazit filtry. Ty jsou ve výchozím zobrazení stránky ukryty, aby se na obrazovku vešlo více položek. Po kliknutí na "tlačítko" se zobrazí jednotlivé filtry, tak jak je vidět na druhém obrázku. Pomocí zaškrtávacího políčka tak můžete řídit, například které značky, nebo modelové roky budou po kliknutí na tlačítko Filtrovat vybrané, zobrazeny. Chcete li filtr zrušit a znovu zobrazit všechny položky, stačí pak kliknout na tlačítko Zrušit filtry.
 2. V rozbalovacím menu pod č. 2 si můžete zvolit, kolik produktů se na jedné stránce zobrazí a urychlit tak načítání stránky, pokud obsahuje velké množství položek. Zvolte tedy na počet položek, které chcete mít na jedné stránce zobrazen. Pokud se celkové množství nevejde na jednu stránku, můžete další zobrazit kliknutím na šipku, či konkrétní číslo stránky (nad položkami i pod nimi).
 3. V tomto rozbalovacím menu volíte, podle čeho budou jednotlivé položky řazeny. Můžete je tak seřadit podle názvu, ceny, nebo data kdy byly na e-shop přidány.
 4. Nahoře můžete vybrat v jaké formě budou jednotlivé položky zobrazeny. Na výběr máte z tabulkového zobrazení, zkráceného zobrazení či galerie. Zvolte si tak jaké zobrazení vám vyhovuje nejvíce. Defaultní nastavení je forma galerie, kde vidíte vedle sebe jednotlivé karty s produkty.

Na dalším obrázku vidíte fitry v rozbalené podobě. Pokud je chcete znovu skrýt, stačí kliknout na tlačítko Skrýt filtry.

2. Košík

Celou dobu nákupu máte k dispozici virtuální nákupní košík, do kterého můžete vkládat zboží, které chcete koupit. Kliknutím na tlačítko Přidat do košíku u jednotlivého zboží vkládáte vybrané zboží do nákupního košíku. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí okno, kde vidíte počet objednávaných kusů a jejich cenu v Kč i Eurech. Po kliknutí na tlačítko Přejít na košík se dostanete na obsah košíku, kde múžete upravit počet objednávaných kusů, či případně zboží z košíku odebrat.

Množství upravíte kliknutím na příslušné číslo poli Množství, opravením na požadovaný počet a potvrzením kliknutím na tlačítko Přepočítat vše.

Chcete li některé zboží z košíku zcela odebrat, klikněte na zaškrtávací políčko Ozn (můžete zvolit i více položek, ale pozor, všechny označené budou z košíku odebrány) a následně na tlačítko Odstranit.

V e-shopu se na levé straně nahoře zobrazuje, kolik položek máte v košíku vloženo, popř. jejich celková cena. Klinutím na ikonku košíku se dostanete do nákupního košíku, kde máte zboží možnost protřídit a objednat (viz výše).

3. Objednávka zboží

Objednávka zboží se skládá z několika kroků:

 1. Vaše údaje
 2. Doprava a typ platby
 3. Kontrola objednávky
 4. Dokončení objednávky

Mezi jednotlivými kroky se přechází kliknutím na tlačítko Pokračovat v objednávce  v dolní části zobrazovaných informací. V části Doprava a typ platby je nutno vybrat Způsob dodání a Způsob platby podle vašich požadavků. Je také v této fázi nutné zvolit v jaké měně budete chtít platbu uskutečnit. Toto je důležité zejména u platby převodem z účtu, kde podle zvolené měny budou zákazníkovy zaslány odlišné informace o korunovém či eurovém účtu!  V dalším kroku máte poslední možnost zkontrolovat, zda je vše správně vybráno a zvoleno podle vašich představ. Kliknutím na tlačítko Potvrdit objednávku ji odešlete a následně vám bude na vaši emailovou adresu zasláno potvrzení a případně instrukce k provedení platby.

4. Registrace uživatele

Mezi výhody registrace uživatele patří snadné objednání zboží bez opakovaného vyplňování dodacích údajů. Zaregistrovat se můžete kliknutím na odkaz Zaregistrovat se v  horní části e-shopu. V Uživatelském menu se po přihlášení uživatele (Přihlásit se) zobrazí Vaše jméno, můžete zde sledovat své objednávky, nebo měnit zadané údaje a heslo, či také zobrazit aktuálně vložené zboží v košíku.

Podrobné informace o Obchodních a Reklamačních podmínkách e-shopu naleznete v levém menu e-shopu.

Jsme rádi, že jste si vybrali náš obchod a těšíme se na Vaši příští návštěvu!


Pokud byste narazili na jakýkoli problém, či se potřebujete na něco zeptat, můžete nám poslat email, nebo zavolat na telefonní číslo +420 387 426 701, mobil +420 608 731 556 nebo využít Skype.© 2011 - 2022 Surfcentrum Všechna práva vyhrazena    ||    WebDesign, e-SHOP & hosting by 1K Design! Reklamní předměty
Reklamní plachty Reklamní propisky, reklamní tužky Zboží pro domov Partneři